Kiss Jižní Čechy : Soutěže

Rádio online Studio online

Právě hraje:

GALANTIS & HOOK N SLING
LOVE ON ME

Playlist > Napište nám >

Herní řád - pravidla soutěží

Chcete-li se zúčastnitnašich soutěží, přečtěte si nejdříve pozorně náš "herní řád a pravidla soutěží", děkujeme!

HERNÍ ŘÁD – PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Organizátor soutěže:

RadioNet National s.r.o., IČ: 256 03 680

se sídlem: Praha 10, Říčanská 3, č.p. 2399, PSČ 101 00

Rádio Kiss JIžní Čechy, České Budějovice 2, U výstaviště 15, č.p. 486, PSČ: 37005

I.

Podmínky účasti v soutěžích

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k organizátoru soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 16 zákona č. 40/1964 S., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

Za předpokladu, že se vítězem některé z cen se stane osoba uvedená v předchozím odstavci je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

Účas v soutěži začína mimo jiné např. vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže. Tímto okamžikem účastník soutěže vyslovuje souhlas s níže uvedeným herním řádem.

Účast v soutěži není omezena věkem. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má vyhlašovatel soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely a pro účely rádiového vysílání provozovaného organizátorem soutěže, a že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách organizátora soutěže.

Jeden soutěžící se může stát výhercem maximálně 1 x za 30 dní.

Výherce není povinen výhru přijmout.

Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.

Nárok na výhru je nepřenosný.

II.

Předání výhry/výher

Pokud je předmětem soutěže peněžitá částka, bude mu zaslána formou složenky, na adresu, kterou sdělí po telefonickém kontaktu, nejpozději však do 1 měsíce.

Výhra bude výherci předána v sídle Rádia Kiss Jižní Čechy, U výstaviště 15, č.p. 486, České Budějovice 2, PSČ: 370 05, v termínu a čase dohodnutém s kontaktní osobou pověřenou organizátorem soutěže ke zpracování výher ( tel. 385 510 888), nebude-li dohodnuto jinak. Výdej výher v sídle rádia je možný ve všední dny od 14.00 do 15.00 hodin

Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou, a pokud se tak po domluvě s výhercem stane není odpovědný za případnou ztrátu či nedoručení zásilky, a výherce nemá nárok na náhradní výhru.

Cenu je možné si vyzvednout maximálně do 1 měsíce ode dne výhry.

 

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne, aniž by původnímu výherci vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora soutěže.

III.

Uveřejnění pravidel soutěže

Tato pravidla soutěže budou uveřejněna na internetovém serveru www.kissjiznicechy.cz. Soutěžící jsou pravidly vázáni a jsou povinni dodržovat pokyny organizátora soutěže.

IV.

Oprávnění orgaizátora soutěže

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky

Tento herní řád nabývá platnosti dnem zveřejnění na výše uvedeném internetovém serveru.